Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prvořadou povinností. Tímto dokumentem si Vás v souladu s platnou legislativou, zejména pak nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a na základě zákona 110/2019 Sb., kterým se tato směrnice zavádí do Českého práva, dovolujeme informovat o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je pro chalupu „Mlynářka“ na adrese Černý Důl 100, PSČ: 543 44, který je provozovnou s identifikačním číslem 101300564 Pavlína Sobotíková, identifikační číslo 08386293, se sídlem Mělnická 280, PSČ: 250 65 Líbeznice (dále jen „Správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože ke jmenování nebyly naplněny zákonné důvody.
 2. Důvod shromažďování osobních údajů
  V souvislosti s poskytováním těchto služeb jsme povinni o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí ubytovacích služeb, které jsou vyžadovány zákonem 565/1990 Sb o poplatcích a evidenční činnosti dle kterého spravujeme a odvádíme místní poplatky. Dále se jedná o zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, který ukládá ubytovatelům registrovat své hosty na Cizinecké policii a vést domovní knihu. Pokud budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpisy, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
 3. Jaké osobní údaje klienta zpracováváme a účel zpracování
  Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

  1. identifikační údaje
  2. kontaktní údaje
  3. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. podpis, číslo bankovního účtu, číslo bankovní karty).

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování našich služeb a rovněž abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují. Vedle toho můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem, a to zejména z důvodu ochrany majetku (např. provozováním kamerového systému), hájení a uplatňování našich práv, obezřetnosti, zajištění potřeb a ochrany klientů, kontrolních mechanizmů nebo jiných opatřeních nezbytných pro fungování Správce a dále abychom Vás informovali o nabídce našich služeb. Nepřejete-li si informace o našich službách dostávat, nemusíte se přihlašovat k odběru novinek z našich stránek, případně se můžete od tohoto odběru kdykoliv odhlásit. V ostatních případech zpracováváme osobní údaje klientů výhradně s Vaším souhlasem, jehož poskytnutí je zcela dobrovolné a není podmínkou poskytnutí našich služeb. Klient může již poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Rozsah zpracování odpovídá účelu, pro který jsme od Vás osobní údaje získali či účelu, o němž jsme Vás předem informovali.

 1. Příjemci osobních údajů
  Vaše osobní údaje nepředáváme jiným osobám bez Vašeho vědomí, pokud nám takový postup neukládá právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo není-li to nezbytné pro ochranu práv Správce. Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje sám Správce. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce zpracovává také dodavatel IT služeb, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
  Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
 2. Zdroje získávání osobních údajů
  Zpracováváme primárně údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s poskytováním našich služeb (rezervace a ubytovací lístky), dále pak údaje od třetích osob oprávněných s těmito nakládat a předávat je a dalších zdrojů z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.
 3. Doba zpracování
  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou to stanoví právní předpisy. Z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů Správce jsou pro některé druhy osobních údajů stanoveny lhůty pro uchování delší. Obecná doba uchování kamerových záznamů je 14 dní. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu jsou zpracovávány po dobu, po kterou je souhlas udělen.
 4. Povinnost poskytnout osobní údaje Správci
  Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření, rezervace či smlouvy s námi dobrovolné. Vaše osobní údaje jsou však nezbytné pro splnění zejména zákonných povinností při poskytování našich služeb a bez těchto údajů nedokážeme naše služby poskytnout. Jedná se zejména o řádné a správné vyplnění ubytovacích lístků.
 5. Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů
  V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů, k nimž patří právo:

  1. na přístup k údajům
  2. požadovat po nás informaci, zda a jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  4. na opravu osobních údajů
  5. požadovat omezení zpracování
  6. požadovat po nás výmaz osobních údajů
  7. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu
  8. odvolat souhlas, a to zasláním emailu nebo dopisu Správci
  9. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
  10. v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz) nebo se obrátit na soud.
 6. Zásady ochrany soukromí
  Správce dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právními předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány povinností dodržovat zákonná nařízení a zásady Správce ohledně nakládání, zpracování, zabezpečení a ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci provozu chalupy „Mlynářka“ a byli o těchto zákonných normách a zásadách poučeny.
 7. Uchovávání osobních údajů
  1. Používáme výhradně zabezpečené připojení přes certifikovaného poskytovatele internetu
  2. Používáme výhradně legální a aktualizovaný operační systém na všech počítačích, kde se zpracovávají osobní údaje
  3. Používáme výhradně legální a aktuální programové vybavení na všech počítačích, kde se zpracovávají osobní údaje
  4. Používáme softwarové vybavení pro ochranu před ztrátou dat, či jejich odcizením (Firewall, Antimalware/Ransomware, Antivirové programy)
  5. Používáme silná hesla pro přístup k počítačům i ke cloudovým uložištím. Tam, kde je to možné, používáme biometrické ověření (otisk prstu).
  6. Cloudové zálohování u společnosti Google Inc.
  7. Emailové schránky u společnosti Google Inc., Wedos s.r.o. a Český hosting s.r.o.
  8. Daňové doklady a účetnictví zpracováváme v účetním programu Money