1. Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni. Hosté vyplňují ubytovací lístky k ubytování, které jim zašle ubytovatel ještě před příjezdem.
 2. Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 3. Úhrada za ubytování a služby s tím spojené je ubytovaný povinen zaplatit předem na účet ubytovatele. Při rezervaci je splatná záloha ve výši 50% z celkové ceny ubytování. Doplatek ubytování je splatný 7 pracovních dní před příjezdem na účet ubytovatele.
 4. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 15:00 hodin a ukončit pobyt v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin. Poruší-li ubytovaný toto ustanovení, ubytovatel má právo účtovat ubytovanému další den pobytu splatný ihned.
 5. Ubytovatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, nejsou-li tyto uvedeny v potvrzení objednávky.
 6. V době od 22:00 do 7:00 jsou ubytovaní povinni dodržovat noční klid.
 7. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
 8. V případě, že se vyskytnou závady na vybavení chalupy, je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru odstranit, a to pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, ubytovaný s ubytovatelem sepíší zápis o vyrovnání. Bez tohoto zápisu se reklamace neuznává. Reklamaci je nutno uplatnit nejpozději 3 pracovní dny po ukončení pobytu.
 9. Ubytovaný je povinen zanechat chalupu v čistém a původním stavu. Způsobí-li ubytovaný škodu na majetku či zařízení chalupy, musí tuto skutečnost neprodleně sdělit ubytovateli a uhradit tuto škodu na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení. Objednavatel zodpovídá za ostatní ubytované a v případě škody bude náhrada požadována od objednavatele.
 10. Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných v chalupě, nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Majetek ubytovaných není pojištěn.
 11. Ubytovatel neodpovídá za poškození majetku ubytovaných, pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 12. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Ubytovaní odpovídají za bezpečnost svěřených osob ve všech prostorách chalupy a na jejím prostranství. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.
 13. Zařízení chalupy nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu. Ubytovaní nesmí provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 14. Zvíře může být umístěno v prostorách chalupy pouze se souhlasem ubytovatele. Osoba doprovázející zvíře je povinna na požádání prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. 14.1. není dovoleno, aby zvíře bylo v prostorách chalupy, a to včetně
  pokojů, ponecháno bez dozoru doprovázející osoby
  14.2. zvíře nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku ubytovaných
  14.3. nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířete
  14.4. ke krmení zvířete nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů ubytovaných
  14.5. případné exkrementy na přilehlých pozemcích k chalupě si po zvířeti uklidí osoba, která zvíře doprovází
  14.6. doprovázející osoba odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00
  14.7. odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chalupy má osoba, která zvíře doprovází
 15. V chalupě není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.
 16. Před vstupem do prostor chalupy je ubytovaný povinen se přezout, případně uložit lyže a lyžařskou obuv v chodbě u vstupních dveří.
 17. Při každém odchodu z chalupy je ubytovaný povinen uzavřít všechny vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a chalupu zamknout.
 18. V případě ztráty klíčů uhradí ubytovaný náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.
 19. Kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů je v celé chalupě PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!
 20. Parkování je možné pouze na určených místech. Není možné parkovat před chalupou.
 21. Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi a po skončení je nutno, aby ubytovaní tento oheň řádně uhasili.
 22. Uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel tento ubytovací řád na vědomí a souhlasí s ním.
 23. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování má ubytovatel právo ubytování zrušit bez náhrady.
 24. Veškerá ustanovení ubytovacího řádu jsou platná bez výjimek, nedohodnou-li se ubytovatel s ubytovaným jinak.
 25. Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2015 do odvolání.