Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Ochrona danych osobowych jest naszym podstawowym obowiązkiem. Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Cię o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz na podstawie ustawy 110/2019 Coll., która wdraża tę dyrektywę do prawa czeskiego.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest domek letniskowy „Mlynářka” pod adresem Černý Důl 100, kod pocztowy: 543 44, który jest zakładem o numerze identyfikacyjnym 101300564 Pavlína Sobotíková, numer identyfikacyjny 08386293, z siedzibą pod adresem Mělnická 280, kod pocztowy: 250 65 Líbeznice (zwany dalej „Administratorem”). Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, ponieważ nie zostały spełnione podstawy prawne do jego powołania.
Powód gromadzenia danych osobowych
W związku ze świadczeniem tych usług jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zakwaterowania, które są wymagane przez ustawę nr 565/1990 Dz.U. o opłatach i czynnościach rejestracyjnych, zgodnie z którą zarządzamy i uiszczamy opłaty lokalne. Jest to również ustawa nr 326/1999 Dz.U. o pobycie cudzoziemców w Republice Czeskiej, która wymaga od usługodawców zakwaterowania zarejestrowania swoich gości w policji ds. cudzoziemców i prowadzenia rejestru. Jeśli będziemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe klienta w zakresie wykraczającym poza obowiązki nałożone na nas przez prawo, zawsze będziemy prosić o pisemną zgodę klienta z wyprzedzeniem.
Jakie dane osobowe klientów przetwarzamy i w jakim celu
Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:
dane identyfikacyjne
dane kontaktowe
inne dane niezbędne do wykonania umowy lub zobowiązań prawnych (np. podpis, numer rachunku bankowego, numer karty bankowej).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu świadczenia naszych usług, a także w celu umożliwienia nam wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy. Ponadto możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, w szczególności w celu ochrony mienia (np. poprzez obsługę systemu CCTV), obrony i wykonywania naszych praw, ostrożności, zapewnienia potrzeb i ochrony naszych klientów, mechanizmów kontroli lub innych środków niezbędnych do działania Administratora oraz w celu informowania użytkownika o naszej ofercie usług. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji o naszych usługach, nie musi subskrybować biuletynu na naszej stronie internetowej lub może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. W innych przypadkach przetwarzamy dane osobowe klientów wyłącznie za ich zgodą, która jest całkowicie dobrowolna i nie stanowi warunku świadczenia naszych usług. Klient może w każdej chwili wycofać już udzieloną zgodę. Zakres przetwarzania odpowiada celowi, dla którego uzyskaliśmy dane osobowe od klienta lub celowi, o którym poinformowaliśmy klienta z wyprzedzeniem.

Odbiorcy danych osobowych
Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika innym osobom bez jego wiedzy, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa, decyzji organu publicznego lub jest to konieczne do ochrony praw Administratora. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych stronie trzeciej, zwanej podmiotem przetwarzającym. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy, która zobowiązuje podmiot przetwarzający do takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jaki zapewnia sam Administrator. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Administratora, ale dane osobowe są również przetwarzane dla Administratora przez dostawcę usług IT lub innych dostawców oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, które nie są obecnie używane przez Administratora.
Nie przekazujemy danych osobowych za granicę.
Źródła pozyskiwania danych osobowych
Przetwarzamy przede wszystkim dane, które przekazałeś nam w związku ze świadczeniem naszych usług (rezerwacje i bilety noclegowe), a także dane od osób trzecich upoważnionych do przetwarzania i przekazywania takich danych oraz z innych źródeł w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów Administratora.
Okres przetwarzania
Przechowujemy dane osobowe przez okres wymagany przez prawo. W celu ochrony praw i uzasadnionych interesów Administratora dla niektórych rodzajów danych osobowych ustalono dłuższe okresy przechowywania. Ogólny okres przechowywania nagrań z kamer przemysłowych wynosi 14 dni. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody użytkownika są przetwarzane przez okres, na jaki zgoda została udzielona.
Obowiązek przekazania danych osobowych Administratorowi
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podobnie jak zawarcie, rezerwacja lub umowa z nami. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest jednak niezbędne do wypełnienia w szczególności obowiązków prawnych związanych ze świadczeniem przez nas usług i bez tych danych nie możemy świadczyć naszych usług. Obejmuje to w szczególności prawidłowe i poprawne wypełnienie biletów na zakwaterowanie.
Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik może wykonywać swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą, które obejmują prawo do:
dostępu do danych
żądania od nas informacji o tym, czy i jakie dane osobowe użytkownika przetwarzamy
żądania kopii przetwarzanych danych osobowych
żądania sprostowania danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania
żądania usunięcia danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
wycofania zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu do administratora danych
do przenoszenia danych, jeśli dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy
w przypadku wątpliwości co do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uoou.cz) lub zwrócić się do sądu.
Polityka prywatności
Administrator zapewnia, że wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującym prawem i zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Wszystkie osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi użytkownika w ramach swojej pracy lub obowiązków umownych, są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych i polityk Administratora dotyczących obsługi, przetwarzania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności chaty „Mlynářka” i zostały poinformowane o tych normach prawnych i politykach.
Przechowywanie danych osobowych
Korzystamy wyłącznie z bezpiecznego połączenia za pośrednictwem certyfikowanego dostawcy Internetu.
Używamy wyłącznie legalnego i zaktualizowanego systemu operacyjnego na wszystkich komputerach, na których przetwarzane są dane osobowe.
Na wszystkich komputerach, na których przetwarzane są dane osobowe, używamy wyłącznie legalnego i aktualnego oprogramowania.
Używamy oprogramowania chroniącego przed utratą lub kradzieżą danych (Firewall, Antimalware/Ransomware, programy antywirusowe).
Używamy silnych haseł, aby uzyskać dostęp do komputerów i pamięci masowej w chmurze. Tam, gdzie to możliwe, stosujemy uwierzytelnianie biometryczne (odcisk palca).
Kopia zapasowa w chmurze w Google Inc.
Skrzynki e-mail w Google Inc., Wedos s.r.o. i Český hosting s.r.o.
Przetwarzamy dokumenty podatkowe i księgowe w oprogramowaniu księgowym Money